JANET là gì? Ý nghĩa của từ janet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

JANET là gì? Ý nghĩa của từ janet

JANET là gì ?

JANET là “Joint Academic Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JANET

JANET có nghĩa “Joint Academic Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới học thuật chung”.

JANET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JANET là “Joint Academic Network”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JANET:
+ J3: Joint Operations Directorate (Ban điều hành chung).
+ JIVE: Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe (Viện liên hợp về giao thoa kế đường cơ sở rất dài ở Châu Âu).
+ NPG: Network Participation Group (Nhóm tham gia mạng).
+ WAN: Wide area network (Mạng diện rộng).
+ JSOTF: Joint Special Operations Task Force (Lực lượng đặc nhiệm liên hợp).
+ J7: Joint Operational Plans & Interoperability Directorate (Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác).
+ INC: International Network of Crackers (Mạng lưới Crackers quốc tế).
...

Post Top Ad