JI là gì? Ý nghĩa của từ ji - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

JI là gì? Ý nghĩa của từ ji

JI là gì ?

JI là “Joint Implementation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JI

JI có nghĩa “Joint Implementation”, dịch sang tiếng Việt là “Thực hiện chung”.

JI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JI là “Joint Implementation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JI:
+ JCIET: Joint Combat Identification Evaluation Team (Nhóm đánh giá nhận dạng chiến đấu chung).
+ AJP: Allied Joint Publication (Xuất bản chung của Đồng minh).
+ JFMCC: Joint Force Maritime Component Commander (Chỉ huy Bộ phận Hàng hải của Lực lượng Liên quân).
+ CGIG: Cross-Government Implementation Group (Nhóm thực hiện liên chính phủ).
+ J3: Joint Operations Directorate (Ban điều hành chung).
+ JWARS: Joint Warfare System (Hệ thống tác chiến chung).
+ JTFEX: Joint Task Force Exercise (Bài tập Lực lượng Đặc nhiệm Chung).
...

Post Top Ad