KZ là gì? Ý nghĩa của từ kz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

KZ là gì? Ý nghĩa của từ kz

KZ là gì ?

KZ là “Kazakhstan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KZ

KZ có nghĩa “Kazakhstan”, dịch sang tiếng Việt là “Ca-dắc-xtan”.

KZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng KZ là “Kazakhstan”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KZ:
+ KBO: Kuiper Belt Object (Vật thể vành đai Kuiper).
+ KIDS: Knowledge-based Integrated Design System (Hệ thống thiết kế tích hợp dựa trên tri thức).
+ ZMK: Zambian kwacha.
+ ZAS: Zylinder Abschaltung System (Hệ thống Zylinder Abschaltung).
...

Post Top Ad