DLRP là gì? Ý nghĩa của từ dlrp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

DLRP là gì? Ý nghĩa của từ dlrp

DLRP là gì ?

DLRP là “Data Link Reference Point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLRP

DLRP có nghĩa “Data Link Reference Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm tham chiếu liên kết dữ liệu”.

DLRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLRP là “Data Link Reference Point”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DLRP:
+ RADB: Rice Allelopathy Data Base (Cơ sở dữ liệu về bệnh dị ứng lúa).
+ SCMODS: State, County, Municipal Offender Data System (Hệ thống Dữ liệu Vi phạm Tiểu bang, Quận, Thành phố).
+ CTDB: Compact Terrain Data Base (Cơ sở dữ liệu địa hình nhỏ gọn).
+ DACT: Data Automated Communications Terminal (Thiết bị đầu cuối truyền thông tự động dữ liệu).
+ AAODL: Atmospheric Aerosols and Optics Data Library (Thư viện dữ liệu quang học và dung môi khí quyển).
+ MSDB: Multi Source Data Base (Cơ sở dữ liệu đa nguồn).
+ RDO: Remote Data Objects (Đối tượng dữ liệu từ xa).
...

Post Top Ad