LCM là gì? Ý nghĩa của từ lcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

LCM là gì? Ý nghĩa của từ lcm

LCM là gì ?

LCM là “Least Common Multiple” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCM

LCM có nghĩa “Least Common Multiple”, dịch sang tiếng Việt là “Bội số chung nhỏ nhất”.

LCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCM là “Least Common Multiple”.

Một số kiểu LCM viết tắt khác:
+ Lowest Common Multiple: Bội số chung thấp nhất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LCM:
+ CMIS: Common management information service (Dịch vụ thông tin quản lý chung).
+ CE: Common Era (Kỷ nguyên chung).
+ CORBA: Common Object Request Broker Architecture (Yêu cầu đối tượng chung Yêu cầu Kiến trúc Môi giới).
+ MSO: Multiple System Operator (Nhiều nhà điều hành hệ thống).
+ EMU: Electric Multiple Unit (Điện Multiple Unit).
...

Post Top Ad