ROME là gì? Ý nghĩa của từ rome - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

ROME là gì? Ý nghĩa của từ rome

ROME là gì ?

ROME là “Return On Modeling Effort” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROME

ROME có nghĩa “Return On Modeling Effort”, dịch sang tiếng Việt là “Trở lại sau nỗ lực lập mô hình”.

ROME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROME là “Return On Modeling Effort”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROME:
+ UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea (Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển).
+ ROFL: Rolling On the Floor Laughing (Cười lăn lộn).
+ ACOBA: Advisory Committee on Business Appointments (Ủy ban cố vấn về các cuộc hẹn kinh doanh).
+ GWOT: Global War on Terrorism (Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu).
+ TOT: Time On Target (Thời gian đúng mục tiêu).
+ DMSO: U.S. Defense Modeling & Simulation Office (Văn phòng Mô phỏng & Mô hình Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ PCCIP: President's Commission on Critical Infrastructure Protection (Ủy ban bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Tổng thống).
...

Post Top Ad