MATREX là gì? Ý nghĩa của từ matrex - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

MATREX là gì? Ý nghĩa của từ matrex

MATREX là gì ?

MATREX là “Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MATREX

MATREX có nghĩa “Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc mô hình hóa cho công nghệ, nghiên cứu & thử nghiệm”.

MATREX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MATREX là “Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MATREX:
+ SF&F: Science fiction & fantasy (Khoa học viễn tưởng và giả tưởng).
+ ORD: Office of Research and Development (Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển).
+ J8: Joint Force Structure, Resources, & Assessment Directorate (Cơ cấu Lực lượng chung, Nguồn lực & Ban Giám đốc Đánh giá).
+ UNRISD: United Nations Research Institute for Social Development (Viện nghiên cứu phát triển xã hội của Liên hợp quốc).
+ IRL: Industrial Research Limited (Công ty TNHH Nghiên cứu Công nghiệp).
...

Post Top Ad