MCFT là gì? Ý nghĩa của từ mcft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

MCFT là gì? Ý nghĩa của từ mcft

MCFT là gì ?

MCFT là “Modified Compression Field Theory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCFT

MCFT có nghĩa “Modified Compression Field Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết trường nén sửa đổi”.

MCFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCFT là “Modified Compression Field Theory”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MCFT:
+ MJD: Modified Julian Day (Ngày Julian được sửa đổi).
+ BCS: Bardeen, Cooper, and Schrieffer superconduction theory (Thuyết siêu dẫn của Bardeen, Cooper, và Schrieffer).
+ AFO: Association of Field Ornithologists (Hiệp hội các nhà điểu học dã chiến).
+ JAFT: Just A Field Test (Chỉ là một thử nghiệm thực địa).
+ FOR: Field Of Regard (Lĩnh vực quan tâm).
+ MTOE: Modified Table of Organization and Equipment (Bảng tổ chức và thiết bị đã sửa đổi).
+ DFM: Discrete Field Model (Mô hình trường rời rạc).
...

Post Top Ad