MHZ là gì? Ý nghĩa của từ mhz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

MHZ là gì? Ý nghĩa của từ mhz

MHZ là gì ?

MHZ là “Megahertz” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MHZ

MHZ có nghĩa “Megahertz”, dịch sang tiếng Việt là “Mêga Héc (MHz)”.

MHZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MHZ là “Megahertz”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MHZ:
+ MBA: Main Belt Asteroid (Tiểu hành tinh Vành đai chính).
+ MW: Medium Wave (Sóng trung bình).
+ HPA: UK Health Protection Agency (Cơ quan bảo vệ sức khỏe Vương quốc Anh).
+ HAARP: High Frequency Active Auroral Research Program (Tần số cao Chương trình nghiên cứu động cực quang).
+ ZN: Zinc (Kẽm).
+ ZG: Zeptogram (zg).
...

Post Top Ad