MOFA là gì? Ý nghĩa của từ mofa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

MOFA là gì? Ý nghĩa của từ mofa

MOFA là gì ?

MOFA là “Ministry of Foreign Affairs” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOFA

MOFA có nghĩa “Ministry of Foreign Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ ngoại giao”.

MOFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOFA là “Ministry of Foreign Affairs”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MOFA:
+ FAH: Foreign Affairs Handbook (Sổ tay ngoại giao).
+ AIPAC: American Israel Public Affairs Committee (Ủy ban các vấn đề công cộng Israel của Mỹ).
+ FSO: Foreign Service Officer (Nhân viên dịch vụ nước ngoài).
+ SARA: State Administration for Religious Affairs (Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo).
+ JCPM: Jesus Christ Prison Ministry (Chúa Giê-su Christ Bộ nhà tù).
+ MAFF: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản).
...

Post Top Ad