NAVFE là gì? Ý nghĩa của từ navfe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

NAVFE là gì? Ý nghĩa của từ navfe

NAVFE là gì ?

NAVFE là “U.S. Naval Forces, Far East” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAVFE

NAVFE có nghĩa “U.S. Naval Forces, Far East”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Viễn Đông”.

NAVFE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAVFE là “U.S. Naval Forces, Far East”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NAVFE:
+ STRICOM: U.S. Army Simulation, Training & Instrumentation Command (Bộ chỉ huy Mô phỏng, Huấn luyện & Thiết bị của Quân đội Hoa Kỳ).
+ TAACOM: U.S. Theater Army Area Command (Bộ Tư lệnh Khu vực Quân đội Nhà hát Hoa Kỳ).
+ DISA: U.S. Defense Information Systems Agency (Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ DMSO: U.S. Defense Modeling & Simulation Office (Văn phòng Mô phỏng & Mô hình Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ MEF: U.S. Marine Expeditionary Force (Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ).
+ NOAA: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ).
+ NAS: Naval Air Station (Trạm Không quân Hải quân).
...

Post Top Ad