NDE là gì? Ý nghĩa của từ nde - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

NDE là gì? Ý nghĩa của từ nde

NDE là gì ?

NDE là “Northern Ndebele language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NDE

NDE có nghĩa “Northern Ndebele language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Bắc Ndebele”.

NDE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NDE là “Northern Ndebele language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NDE:
+ NORTHAG: Northern Army Group (Tập đoàn quân phía Bắc).
+ KOM: Komi language (Ngôn ngữ Komi).
+ PUS: Pashto language (Ngôn ngữ Pashto).
+ HE: Hebrew language (Tiếng Do Thái).
+ SM: Samoan language (Ngôn ngữ Samoan).
...

Post Top Ad