NOTAFLOF là gì? Ý nghĩa của từ notaflof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

NOTAFLOF là gì? Ý nghĩa của từ notaflof

NOTAFLOF là gì ?

NOTAFLOF là “No One Turned Away For Lack Of Funds” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOTAFLOF

NOTAFLOF có nghĩa “No One Turned Away For Lack Of Funds”, dịch sang tiếng Việt là “Không một ai quay lưng vì thiếu vốn”.

NOTAFLOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOTAFLOF là “No One Turned Away For Lack Of Funds”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NOTAFLOF:
+ C: One Hundred (Một trăm).
+ ANTY: Acronyms, No Thank You (Từ viết tắt, Không, Cảm ơn).
+ NFG: No Fucking Good (Không chết tiệt tốt).
+ TANJ: There Ain't No Justice.
+ TMTOWTDI: There's Than One Way To Do It (Có hơn một cách để làm điều đó).
+ NSA: No Strings Attached (Không có chuỗi đính kèm).
+ NUI: No user interface (Không có giao diện người dùng).
+ G1: Good One (Tốt một).
...

Post Top Ad