OHMS là gì? Ý nghĩa của từ ohms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

OHMS là gì? Ý nghĩa của từ ohms

OHMS là gì ?

OHMS là “On Her Majesty's Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OHMS

OHMS có nghĩa “On Her Majesty's Service”, dịch sang tiếng Việt là “On Her Majesty's Service”.

OHMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OHMS là “On Her Majesty's Service”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OHMS:
+ UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea (Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển).
+ NHS: National Health Service (Dịch vụ Y tế Quốc gia).
+ KSM: Korean Service Medal (Huy chương phục vụ Hàn Quốc).
+ SCUFN: Sub-Committee on Undersea Feature Names (Tiểu ban về tên đặc điểm dưới biển).
+ CAS: Chemical Abstracts Service (Dịch vụ Tóm tắt Hóa chất).
+ ASB: Alternative Service Book (Sách dịch vụ thay thế).
+ ACS: Alaska Communications Service (Dịch vụ Truyền thông Alaska).
+ AESR: Aeronautical Equipment Service Record (Hồ sơ dịch vụ thiết bị hàng không).
...

Post Top Ad