ONERA là gì? Ý nghĩa của từ onera - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

ONERA là gì? Ý nghĩa của từ onera

ONERA là gì ?

ONERA là “Office national d'études et de recherches aérospatiales”.

Ý nghĩa của từ ONERA

ONERA có nghĩa “Office national d'études et de recherches aérospatiales”.

ONERA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ONERA là “Office national d'études et de recherches aérospatiales”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ONERA:
+ HKMAO: Hong Kong and Macau Affairs Office (Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao).
+ KPNO: Kitt Peak National Observatory (Đài quan sát quốc gia Đỉnh Kitt).
+ SAM: Sociedad Aeronáutica de Medellín.
+ NXL: National XBall League.
+ ECHO: European Commission Humanitarian aid Office (Văn phòng viện trợ nhân đạo của Ủy ban Châu Âu).
...

Post Top Ad