ORF là gì? Ý nghĩa của từ orf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

ORF là gì? Ý nghĩa của từ orf

ORF là gì ?

ORF là “Operational iness Float” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORF

ORF có nghĩa “Operational iness Float”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động iness Float”.

ORF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORF là “Operational iness Float”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ORF:
+ ETOPS: Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards (Tiêu chuẩn Hiệu suất Vận hành Động cơ Đôi Dải rộng).
+ IOC: Initial Operational Capability (Khả năng hoạt động ban đầu).
+ ODB: Operational Data Base (Cơ sở dữ liệu hoạt động).
+ QWGAOR: Quadripartite Working Group on Army Operational Research (Nhóm công tác bốn bên về nghiên cứu hoạt động quân đội).
+ FOC: Full Operational Capability (Khả năng hoạt động đầy đủ).
+ J7: Joint Operational Plans & Interoperability Directorate (Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác).
+ SHOALS: Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey (Quét Khảo sát Nắp đậy hoạt động Thủy văn trên không).
...

Post Top Ad