OSL là gì? Ý nghĩa của từ osl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

OSL là gì? Ý nghĩa của từ osl

OSL là gì ?

OSL là “Open Source License” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSL

OSL có nghĩa “Open Source License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Nguồn mở”.

OSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSL là “Open Source License”.

Một số kiểu OSL viết tắt khác:
+ Optically Stimulated Luminescence: Phát quang được kích thích bằng quang học.
+ Orbiting Solar Laboratory: Phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời quay quanh quỹ đạo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OSL:
+ LANL: Los Alamos National Laboratory (Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos).
+ ODBC: Open DataBase Connectivity (Mở Kết nối Cơ sở dữ liệu).
+ TOW: Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided (Phóng bằng ống, theo dõi quang học, dẫn đường bằng dây).
+ DSTL: Defence Science and Technology Laboratory (Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng).
+ OSI: Open Source Initiative (Sáng kiến Nguồn mở).
...

Post Top Ad