PETP là gì? Ý nghĩa của từ petp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

PETP là gì? Ý nghĩa của từ petp

PETP là gì ?

PETP là “PolyEthyleneTerePhthalate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PETP

PETP có nghĩa “PolyEthyleneTerePhthalate”.

PETP là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PETP là “PolyEthyleneTerePhthalate”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PETP:
+ PEPFAR: President's Emergency Plan For AIDS Relief (Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống về Cứu trợ AIDS).
+ PARWIG: Power Augmented Ram Wing In Ground.
+ EN: English language (Ngôn ngữ tiếng Anh).
+ EROS: Earth Resources Observation System (Hệ thống quan sát tài nguyên trái đất).
+ TINC: There Is No Cabal (Không có Cabal).
+ TSR: Terminate and Stay Resident (Chấm dứt và ở lại cư trú).
...

Post Top Ad