PID là gì? Ý nghĩa của từ pid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

PID là gì? Ý nghĩa của từ pid

PID là gì ?

PID là “Pelvic Inflammatory Disease” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PID

PID có nghĩa “Pelvic Inflammatory Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viêm vùng chậu”.

PID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PID là “Pelvic Inflammatory Disease”.

Một số kiểu PID viết tắt khác:
+ Plan Identification Number: Số nhận dạng kế hoạch.
+ Positive Identification: Nhận dạng tích cực.
+ Procedural Identification: Nhận dạng thủ tục.
+ Procurement Identification Description: Mô tả Nhận dạng Mua sắm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PID:
+ AIS: Automatic Identification System (Hệ thống nhận dạng tự động).
+ SWP: Systematic Westing Plan (Kế hoạch Westing có hệ thống).
+ RRSP: Registered Retirement Savings Plan (Gói Tiết kiệm Hưu trí đã Đăng ký).
+ SIMPLE: Savings Incentive Match Plan for Employees (Kế hoạch Ưu đãi Tiết kiệm cho Nhân viên).
+ CBN: CardsApp Brand Number (Số thương hiệu CardsApp).
...

Post Top Ad