SCTP là gì? Ý nghĩa của từ sctp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

SCTP là gì? Ý nghĩa của từ sctp

SCTP là gì ?

SCTP là “Stream Control Transmission Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCTP

SCTP có nghĩa “Stream Control Transmission Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức truyền điều khiển luồng”.

SCTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCTP là “Stream Control Transmission Protocol”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCTP:
+ DCOP: Desktop Communication Protocol (Giao thức giao tiếp trên máy tính để bàn).
+ CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh).
+ FTP: File Transfer Protocol (Giao thức truyền tập tin).
+ ARTCC: Air Route Traffic Control Center (Trung tâm kiểm soát không lưu đường hàng không).
+ C2IEDM: Command and Control Information Exchange Data Model (Mô hình dữ liệu trao đổi thông tin điều khiển và thông tin).
+ ACDA: Arms Control & Disarmament Agency (Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí).
+ AWACS: Airborne Warning And Control System (Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không).
+ CRP: Control and Reporting Post (Kiểm soát và Báo cáo Đăng).
...

Post Top Ad