VIN là gì? Ý nghĩa của từ vin - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

VIN là gì? Ý nghĩa của từ vin

VIN là gì ?

VIN là “Vehicle Identification Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIN

VIN có nghĩa “Vehicle Identification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng phương tiện”.

VIN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VIN là “Vehicle Identification Number”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VIN:
+ DCI: Detection, Classification and Identification (Phát hiện, Phân loại và Nhận dạng).
+ BISEPS: Battlefield Identification System Environment Performance Simulation (Mô phỏng Hiệu suất Môi trường Hệ thống Nhận dạng Chiến trường).
+ MCTIS: Mounted Co-operative Target Identification System (Hệ thống xác định mục tiêu hợp tác gắn kết).
+ BTIS: Battlefield Target Identification System (Hệ thống xác định mục tiêu chiến trường).
+ JCIET: Joint Combat Identification Evaluation Team (Nhóm đánh giá nhận dạng chiến đấu chung).
+ CFV: Cavalry Fighting Vehicle (Xe chiến đấu của kỵ binh).
+ ADIZ: Air Defence Identification Zone (Vùng nhận dạng phòng không).
+ VACIS: Vehicle And Container Inspection System (Hệ thống kiểm tra phương tiện và container).
...

Post Top Ad