PPP là gì? Ý nghĩa của từ ppp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

PPP là gì? Ý nghĩa của từ ppp

PPP là gì ?

PPP là “Point-to-Point Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PPP

PPP có nghĩa “Point-to-Point Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức điểm-điểm”.

PPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PPP là “Point-to-Point Protocol”.

Một số kiểu PPP viết tắt khác:
+ Purchasing Power Parity: Sức mua tương đương.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PPP:
+ SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Giao thức chuyển thư đơn giản).
+ CPI: Command, Power and Integration (Lệnh, Quyền lực và Tích hợp).
+ TFTP: Trivial File Transfer Protocol (Giao thức truyền tệp tầm thường).
+ SIP: Session Initiation Protocol (Giao thức Bắt đầu Phiên họp).
+ CHP: Combined Heat and Power (Kết hợp nhiệt độ và năng lượng).
+ LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (Phương thức đăng nhập trực tiếp Lightweight).
...

Post Top Ad