UPU là gì? Ý nghĩa của từ upu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

UPU là gì? Ý nghĩa của từ upu

UPU là gì ?

UPU là “Universal Postal Union” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UPU

UPU có nghĩa “Universal Postal Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Bưu chính Thế giới”.

UPU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UPU là “Universal Postal Union”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UPU:
+ UNSM: Union of Nova Scotia Municipalities (Liên hiệp các thành phố Nova Scotia).
+ EU: European Union (Liên minh Châu Âu).
+ MCU: Municipal Credit Union (Liên minh tín dụng thành phố).
+ AOU: American Ornithologists' Union (Hiệp hội các nhà điều trị học Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad