RAMARK là gì? Ý nghĩa của từ ramark - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

RAMARK là gì? Ý nghĩa của từ ramark

RAMARK là gì ?

RAMARK là “RAdar MARKer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RAMARK

RAMARK có nghĩa “RAdar MARKer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy đánh dấu radar”.

RAMARK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RAMARK là “RAdar MARKer”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RAMARK:
+ INSAR: Interferometric Synthetic Aperture Radar (Radar khẩu độ tổng hợp giao thoa kế).
+ RSRE: UK Royal Signals and Radar Establishment (Thành lập Radar và Tín hiệu Hoàng gia Vương quốc Anh).
+ TRD: Towed Radar Decoy (Mồi giả Radar kéo).
+ HORIZON: Hélicoptère d'observation radar et d'investigation sur zone (Trực thăng quan sát và điều tra khu vực bằng radar).
+ TELAR: Transporter, Erector, Launcher And Radar (Máy vận chuyển, Máy dựng, Máy phóng và Radar).
+ GPR: Ground-Penetrating Radar (Ra đa xâm nhập mặt đất).
+ JSTARS: Joint Surveillance Target Attack Radar System (Hệ thống radar tấn công mục tiêu giám sát chung).
...

Post Top Ad