TTP là gì? Ý nghĩa của từ ttp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

TTP là gì? Ý nghĩa của từ ttp

TTP là gì ?

TTP là “Tactics, Techniques, and Procedures” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TTP

TTP có nghĩa “Tactics, Techniques, and Procedures”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến thuật, Kỹ thuật và Thủ tục”.

TTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTP là “Tactics, Techniques, and Procedures”.

Một số kiểu TTP viết tắt khác:
+ Thrombotic thrombocytopenic purpura: Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối.
+ Trailer Transfer Point: Điểm chuyển đoạn giới thiệu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTP:
+ MTP: Materiel Transfer Plan (Kế hoạch chuyển giao vật chất).
+ ERP: Engineer Regulating Point (Kỹ sư điều chỉnh điểm).
+ TFTP: Trivial File Transfer Protocol (Giao thức truyền tệp tầm thường).
+ LRP: Logistics Release Point (Điểm phát hành hậu cần).
+ PRBO: Point Reyes Bird Observatory (Đài quan sát chim Point Reyes).
+ DP: Decision Point (Điểm quyết định).
+ NAPS: Navy Acquisition Procedures Supplement (Bổ sung Thủ tục Tiếp nhận Hải quân).
+ POS: Point Of Sale terminal (Thiết bị đầu cuối Point Of Sale).
...

Post Top Ad