RATELO là gì? Ý nghĩa của từ ratelo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

RATELO là gì? Ý nghĩa của từ ratelo

RATELO là gì ?

RATELO là “Radiotelephone Operator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RATELO

RATELO có nghĩa “Radiotelephone Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà điều hành điện thoại vô tuyến”.

RATELO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RATELO là “Radiotelephone Operator”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RATELO:
+ MVNO: Mobile virtual network operator (Nhà khai thác mạng ảo di động).
+ SYSOP: System Operator (Điều hành hệ thống).
+ HAM: Amateur radio operator (Nhà điều hành đài nghiệp dư).
+ RADB: Rice Allelopathy Data Base (Cơ sở dữ liệu về bệnh dị ứng lúa).
+ ASME: American Society of Magazine Editors (Hiệp hội biên tập tạp chí Hoa Kỳ).
+ TAJT: Tom and Jerry Tales (Tom và Jerry Tales).
+ EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon (Vị trí khẩn cấp chỉ báo tín hiệu vô tuyến).
+ LC: Line of Contact (Đường dây liên lạc).
+ OAS: Organization of American States (Tổ chức các quốc gia châu Mỹ).
...

Post Top Ad