RFD là gì? Ý nghĩa của từ rfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

RFD là gì? Ý nghĩa của từ rfd

RFD là gì ?

RFD là “Request for Documentation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RFD

RFD có nghĩa “Request for Documentation”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu tài liệu”.

RFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RFD là “Request for Documentation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RFD:
+ DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs (Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn).
+ FCM: Federation of Canadian Municipalities (Liên đoàn các thành phố Canada).
+ RA: Royal Academy (Học viện Hoàng gia).
+ RFE: Request for Evaluation (Yêu cầu đánh giá).
+ JSR: Java Specification Request (Yêu cầu Đặc tả Java).
+ GFDL: GNU Free Documentation License (Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU).
+ RFP: Request for Proposal (Yêu cầu đề xuất).
...

Post Top Ad