ROM là gì? Ý nghĩa của từ rom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

ROM là gì? Ý nghĩa của từ rom

ROM là gì ?

ROM là “Read-Only Memory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROM

ROM có nghĩa “Read-Only Memory”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ chỉ đọc”.

ROM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROM là “Read-Only Memory”.

Một số kiểu ROM viết tắt khác:
+ Refuel On the Move: Tiếp nhiên liệu khi đang di chuyển.
+ Royal Ontario Museum: Bảo tàng Hoàng gia Ontario.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROM:
+ RCAF: Royal Canadian Air Force (Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada).
+ FRCP: Fellow of the Royal College of Physicians (Thành viên của Đại học Y sĩ Hoàng gia).
+ CITES: Convention on International Trade in Endangered Species (Công ước về buôn bán quốc tế các loài nguy cấp).
+ SCUFN: Sub-Committee on Undersea Feature Names (Tiểu ban về tên đặc điểm dưới biển).
+ IICA: Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (Viện Hợp tác Liên Mỹ về Nông nghiệp).
...

Post Top Ad