ROPE là gì? Ý nghĩa của từ rope - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

ROPE là gì? Ý nghĩa của từ rope

ROPE là gì ?

ROPE là “Research Opportunity and Performance Evidence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROPE

ROPE có nghĩa “Research Opportunity and Performance Evidence”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ hội Nghiên cứu và Bằng chứng Hiệu suất”.

ROPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROPE là “Research Opportunity and Performance Evidence”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROPE:
+ DRA: Defence Research Agency (Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng).
+ ASD(R&E): Under Secretary of Defense for Research and Engineering (Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật).
+ ETOPS: Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards (Tiêu chuẩn Hiệu suất Vận hành Động cơ Đôi Dải rộng).
+ DRES: Defence Research Establishment Suffield (Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Suffield).
+ BISEPS: Battlefield Identification System Environment Performance Simulation (Mô phỏng Hiệu suất Môi trường Hệ thống Nhận dạng Chiến trường).
...

Post Top Ad