RTLS là gì? Ý nghĩa của từ rtls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

RTLS là gì? Ý nghĩa của từ rtls

RTLS là gì ?

RTLS là “Return to Launch Site” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTLS

RTLS có nghĩa “Return to Launch Site”, dịch sang tiếng Việt là “Quay lại trang web khởi chạy”.

RTLS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTLS là “Return to Launch Site”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RTLS:
+ TSR: Total Shareholder Return (Tổng lợi nhuận của Cổ đông).
+ LV: Launch Vehicle (Khởi động xe).
+ RJD: Reduced Julian Day (Giảm ngày Julian).
+ ROC: Republic Of China (Cộng hòa Trung Hoa).
+ TOA: Table Of Authorities (Bảng của các nhà chức trách).
+ TJD: Truncated Julian Day (Ngày Julian bị cắt ngắn).
+ LDC: Lesser Developed Country (Quốc gia kém phát triển hơn).
+ LLGC: London Lesbian and Gay Centre (Trung tâm Lesbian và Gay Luân Đôn).
+ SY: Syria.
+ SGC: Server Gated Cryptography (Máy chủ Gated Cryptography).
...

Post Top Ad