SAVAK là gì? Ý nghĩa của từ savak - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

SAVAK là gì? Ý nghĩa của từ savak

SAVAK là gì ?

SAVAK là “Sazamane Etelaat va Amniate Kechvar”.

Ý nghĩa của từ SAVAK

SAVAK có nghĩa “Sazamane Etelaat va Amniate Kechvar”.

SAVAK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAVAK là “Sazamane Etelaat va Amniate Kechvar”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SAVAK:
+ STB: Surface Transportation Board (Ban vận chuyển bề mặt).
+ SLA: Service Level Agreement (Thỏa thuận mức độ dịch vụ).
+ ACMC: Assistant Commandant of the Marine Corps (Trợ lý Tư lệnh Thủy quân lục chiến).
+ ANM: Acoustic Noise Monitor (Màn hình tiếng ồn âm thanh).
+ VIS: Vavoua International School (Trường Quốc tế Vavoua).
+ VOC: Volatile organic compounds (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi).
+ KET: Key English Test (Bài kiểm tra Tiếng Anh trọng điểm).
+ KM: Khmer language (Tiếng Khmer).
...

Post Top Ad