SPOE là gì? Ý nghĩa của từ spoe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

SPOE là gì? Ý nghĩa của từ spoe

SPOE là gì ?

SPOE là “Sea Port of Embarkation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPOE

SPOE có nghĩa “Sea Port of Embarkation”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng biển Embarkation”.

SPOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPOE là “Sea Port of Embarkation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPOE:
+ APOD: Aerial Port Of Debarkation.
+ SPOD: Sea Port of Debarkation (Cảng biển Debarkation).
+ MBSF: Metres below sea floor (Mét dưới đáy biển).
+ ASL: Above Sea Level (Trên mực nước biển).
+ PATH: Port Authority Trans-Hudson (Cảng vụ Trans-Hudson).
+ POE: Port Of Embarkation.
+ UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea (Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển).
...

Post Top Ad