STA là gì? Ý nghĩa của từ sta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

STA là gì? Ý nghĩa của từ sta

STA là gì ?

STA là “Scheduled Time of Arrival” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STA

STA có nghĩa “Scheduled Time of Arrival”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian đến đã lên lịch”.

STA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STA là “Scheduled Time of Arrival”.

Một số kiểu STA viết tắt khác:
+ Surveillance and Target Acquisition: Giám sát và Tiếp thu mục tiêu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến STA:
+ LORTID: LOng Range Target IDentification (Nhận dạng mục tiêu phạm vi LOng).
+ METT-TC: Mission, Enemy, Terrain [and weather], Troops [and support], Time [available] and Civilian considerations (Nhiệm vụ, Kẻ thù, Địa hình [và thời tiết], Quân đội [và hỗ trợ], Thời gian [khả dụng] và Cân nhắc về dân sự).
+ DHTFYSS: U.S. Don't Have Time For You Silly S**** (Chúng tôi không có thời gian cho bạn ngớ ngẩn S ****).
+ ISAAA: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Dịch vụ quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp).
+ FAST: Face, Arm, Speech, Time (Khuôn mặt, Cánh tay, Lời nói, Thời gian).
...

Post Top Ad