TENCAP là gì? Ý nghĩa của từ tencap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

TENCAP là gì? Ý nghĩa của từ tencap

TENCAP là gì ?

TENCAP là “Tactical Exploitation of National Capabilities” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TENCAP

TENCAP có nghĩa “Tactical Exploitation of National Capabilities”, dịch sang tiếng Việt là “Khai thác chiến thuật các khả năng quốc gia”.

TENCAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TENCAP là “Tactical Exploitation of National Capabilities”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TENCAP:
+ NEMS: National Energy Modeling System (Hệ thống mô hình năng lượng quốc gia).
+ NREL: U.S. National Renewable Energy Laboratory (Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ).
+ NIMA: National Imagery and Mapping Agency (Cơ quan Bản đồ và Hình ảnh Quốc gia).
+ NSABB: National Science Advisory Board for Biosecurity (Ban Cố vấn Khoa học Quốc gia về An toàn Sinh học).
+ NHRA: National Hot Rod Association (Hiệp hội Hot Rod Quốc gia).
...

Post Top Ad