TSA là gì? Ý nghĩa của từ tsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

TSA là gì? Ý nghĩa của từ tsa

TSA là gì ?

TSA là “Theatre Storage Area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TSA

TSA có nghĩa “Theatre Storage Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu lưu trữ Nhà hát”.

TSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSA là “Theatre Storage Area”.

Một số kiểu TSA viết tắt khác:
+ Time Slot Allocation: Phân bổ khe thời gian.
+ Transportation Security Administration: Quản trị An ninh Vận tải.
+ The Salvation Army: Quân đội cứu giúp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TSA:
+ DEA: Drug Enforcement Administration (Cục Quản lý Thực thi Dược phẩm).
+ DMA: Designated market area (Khu vực thị trường được chỉ định).
+ NAVCAMS: Naval Communications Area Master Station (Trạm tổng thể khu vực liên lạc hải quân).
+ JTMD: Joint Theatre Missile Defence (Phòng thủ tên lửa nhà hát chung).
+ MDA: Main Defensive Area (Khu vực phòng thủ chính).
...

Post Top Ad