UR là gì? Ý nghĩa của từ ur - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

UR là gì? Ý nghĩa của từ ur

UR là gì ?

UR là “Soviet Union” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UR

UR có nghĩa “Soviet Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên Xô”.

UR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UR là “Soviet Union”.

Một số kiểu UR viết tắt khác:
+ Urdu language: Ngôn ngữ Urdu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UR:
+ SMO: Samoan language (Ngôn ngữ Samoan).
+ KR: Kanuri language (Ngôn ngữ Kanuri).
+ EUS: Basque language (Ngôn ngữ Basque).
+ CRE: Cree language (Ngôn ngữ Cree).
+ HYE: Armenian language (Tiếng Armenia).
+ DSPL: Design Specialists and Plans Language (Chuyên gia thiết kế và ngôn ngữ kế hoạch).
...

Post Top Ad