USWNT là gì? Ý nghĩa của từ uswnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

USWNT là gì? Ý nghĩa của từ uswnt

USWNT là gì ?

USWNT là “United States women's national soccer team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USWNT

USWNT có nghĩa “United States women's national soccer team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ”.

USWNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USWNT là “United States women's national soccer team”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USWNT:
+ UNAIDS: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV / AIDS).
+ UNGEGN: United Nations Group of Experts on Geographical Names (Nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về tên địa lý).
+ UMC: United Microelectronics Corporation.
+ NBL: National Basketball League (Giải bóng rổ quốc gia).
+ MCT: Movement Control Team (Đội Kiểm soát Phong trào).
+ NRC: National Research Council (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia).
...

Post Top Ad