VLIW là gì? Ý nghĩa của từ vliw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

VLIW là gì? Ý nghĩa của từ vliw

VLIW là gì ?

VLIW là “Very Long Instruction Word” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VLIW

VLIW có nghĩa “Very Long Instruction Word”, dịch sang tiếng Việt là “Lời hướng dẫn rất dài”.

VLIW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VLIW là “Very Long Instruction Word”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VLIW:
+ VFMO: Very Fast Moving Object (Vật thể chuyển động rất nhanh).
+ RISC: Reduced Instruction Set Computer (Máy tính Bộ hướng dẫn giảm).
+ VLVS: Very Loud, Very Stinky (Rất ồn ào, Rất hôi thối).
+ ISA: Instruction Set Architecture (Bản hướng dẫn kiến trúc).
+ VLSF: Very Loud, Stink-Free (Rất ồn, không có mùi hôi).
+ TVG: Tick, Very Good (Đánh dấu, Rất tốt).
+ LORTID: LOng Range Target IDentification (Nhận dạng mục tiêu phạm vi LOng).
...

Post Top Ad