XP là gì? Ý nghĩa của từ xp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

XP là gì? Ý nghĩa của từ xp

XP là gì ?

XP là “EXperience Point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XP

XP có nghĩa “EXperience Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm kinh nghiệm”.

XP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XP là “EXperience Point”.

Một số kiểu XP viết tắt khác:
+ Windows XP.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XP:
+ TTP: Trailer Transfer Point (Điểm chuyển đoạn giới thiệu).
+ ERP: Engineer Regulating Point (Kỹ sư điều chỉnh điểm).
+ HX: Human Experience (Kinh nghiệm con người).
+ MCP: Maintenance Collection Point (Điểm thu tiền bảo dưỡng).
+ APOLLO: Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation (Hoạt động trên mặt trăng của Đài quan sát Điểm Apache).
+ EPOS: Electronic Point Of Sale (Điểm bán hàng điện tử).
+ DLRP: Data Link Reference Point (Điểm tham chiếu liên kết dữ liệu).
...

Post Top Ad