AHRS là gì? Ý nghĩa của từ ahrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

AHRS là gì? Ý nghĩa của từ ahrs

AHRS là gì ?

AHRS là “Attitude and Heading Reference Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AHRS

AHRS có nghĩa “Attitude and Heading Reference Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ quy chiếu Thái độ và Tiêu đề”.

AHRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AHRS là “Attitude and Heading Reference Systems”.

Một số kiểu AHRS viết tắt khác:
+ Alaska Heritage Resources Survey: Khảo sát Tài nguyên Di sản Alaska.
+ American Hair Research Society: Hiệp hội nghiên cứu tóc Hoa Kỳ.
+ Aqueous Homogeneous Reactors: Lò phản ứng đồng nhất nước.
+ Automatic Heading and Reference System: Hệ thống tiêu đề và tham chiếu tự động.

Post Top Ad