HCMC là gì? Ý nghĩa của từ hcmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

HCMC là gì? Ý nghĩa của từ hcmc

HCMC là gì ?

HCMC là “Ho Chi Minh City” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HCMC

HCMC có nghĩa “Ho Chi Minh City”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Hồ Chí Minh”.

HCMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCMC là “Ho Chi Minh City”.

Một số kiểu HCMC viết tắt khác:
+ Hennepin County Medical Center: Trung tâm y tế hạt Hennepin.
+ Hargeisa Canadian Medical Center: Trung tâm y tế Hargeisa Canada.
+ Human-Centered Multimedia Computing: Máy tính đa phương tiện lấy con người làm trung tâm.
+ Hootagalli City Municipal Council: Hội đồng thành phố Hootagalli.
+ Hair Cell Mechanotransduction Channel: Kênh truyền cơ chế tế bào tóc.

Post Top Ad