SZD là gì? Ý nghĩa của từ szd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

SZD là gì? Ý nghĩa của từ szd

SZD là gì ?

SZD là “Spezand Junction railway station” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SZD

SZD có nghĩa “Spezand Junction railway station”, dịch sang tiếng Việt là “Ga đường sắt Spezand Junction”.

SZD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SZD là “Spezand Junction railway station”.

Một số kiểu SZD viết tắt khác:
+ Soviet State Railway: Đường sắt Nhà nước Liên Xô.

Post Top Ad