APD là gì? Ý nghĩa của từ apd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

APD là gì? Ý nghĩa của từ apd

APD là gì ?

APD là “Auditory Processing Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APD

APD có nghĩa “Auditory Processing Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn xử lý thính giác”.

APD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APD là “Auditory Processing Disorder”.

Một số kiểu APD viết tắt khác:
+ Air Passenger Duty: Nhiệm vụ hành khách hàng không.
+ Albuquerque Police Department: Sở cảnh sát Albuquerque.
+ Avalanche photodiode: Điốt quang Avalanche.
+ Anchorage Police Department: Sở cảnh sát Anchorage.
+ Austin Police Department: Sở cảnh sát Austin.
+ Army Publishing Directorate: Ban Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội.
+ Automated Peritoneal Dialysis: Lọc màng bụng tự động.
+ Atlanta Police Department: Sở cảnh sát Atlanta.
+ Airport Police Division: Đội cảnh sát sân bay.
+ Aurora Police Department: Sở cảnh sát Aurora.
+ Amtrak Police Department: Sở cảnh sát Amtrak.
+ Action Potential Duration: Thời lượng tiềm năng của hành động.
+ Akron Police Department: Sở cảnh sát Akron.
+ Associated Products and Distribution: Sản phẩm liên kết và phân phối.
+ Avalanche photodiodes: Điốt quang Avalanche.
+ Academy Printing Density: Mật độ in của Học viện.
+ Academy for Peace and Development: Học viện Hòa bình và Phát triển.
+ Alliance for Peace and Democracy: Liên minh vì Hòa bình và Dân chủ.
+ Ablative Photo-Decomposition: Phân tách ảnh gốc.
+ Accessory Products Division: Bộ phận Sản phẩm Phụ kiện.
+ Alexandria Police Department: Sở cảnh sát Alexandria.
+ Antiphase domain: Miền Antiphase.
+ Albany Police Department: Sở cảnh sát Albany.
+ Avalanche Photo Diode: Diode ảnh Avalanche.
+ Annotated Peptide Database: Cơ sở dữ liệu Peptide được chú thích.
+ Altoona Police Department: Sở cảnh sát Altoona.
+ Antibody and Product Development: Phát triển sản phẩm và kháng thể.
+ Appointment, Promotion and Discipline: Bổ nhiệm, Thăng chức và Kỷ luật.
+ Administration, Planning and Development: Quản trị, Lập kế hoạch và Phát triển.
+ Asheville Police Department: Sở cảnh sát Asheville.
+ Atomic Power Division: Bộ phận năng lượng nguyên tử.
+ Airborne Personnel Detectors: Máy dò nhân viên trên không.
+ Antioch Police Department: Sở cảnh sát Antioch.
+ Accident Prevention Division: Phòng chống tai nạn.
+ Ablative Photodecomposition: Phân hủy quang học Ablative.
+ Ambulatory Procedures Department: Phòng thủ tục cấp cứu.
+ Advanced Product Design: Thiết kế sản phẩm nâng cao.
+ Alien Property Division: Bộ phận tài sản người nước ngoài.
+ Annapolis Police Department: Sở cảnh sát Annapolis.
+ American Political Development: Phát triển chính trị Hoa Kỳ.
+ Ashby Police Department: Sở cảnh sát Ashby.
+ Aberdeen Police Department: Sở cảnh sát Aberdeen.
+ Advanced Professional Diploma: Văn bằng Chuyên nghiệp Nâng cao.
+ Alternate Public Defender: Hậu vệ công thay thế.
+ Avalanche Photodiode Detector: Máy dò điốt quang Avalanche.
+ Assistant Public Defender: Trợ lý Phòng thủ Công cộng.
+ Accelerated Product Development: Phát triển sản phẩm cấp tốc.
+ All Position Dancing: Tất cả các vị trí Khiêu vũ.
+ Afferent Pupillary Defect: Khuyết tật ở nhũ hoa.
+ Army Pay Department: Bộ lương quân đội.
+ Association for the Progress of Management: Hiệp hội vì sự tiến bộ của quản lý.

Post Top Ad