CM2 là gì? Ý nghĩa của từ cm2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

CM2 là gì? Ý nghĩa của từ cm2

CM2 là gì ?

CM2 là “Cooperative Mobility for Competitive Megaregions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CM2

CM2 có nghĩa “Cooperative Mobility for Competitive Megaregions”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ động hợp tác cho các Megaregions cạnh tranh”.

CM2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CM2 là “Cooperative Mobility for Competitive Megaregions”.

Post Top Ad