APDT là gì? Ý nghĩa của từ apdt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

APDT là gì? Ý nghĩa của từ apdt

APDT là gì ?

APDT là “Association of Pet Dog Trainers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APDT

APDT có nghĩa “Association of Pet Dog Trainers”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội những người huấn luyện chó cảnh”.

APDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APDT là “Association of Pet Dog Trainers”.

Post Top Ad