SHPT là gì? Ý nghĩa của từ shpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

SHPT là gì? Ý nghĩa của từ shpt

SHPT là gì ?

SHPT là “Spiritual Hierarchy Publication Trust” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHPT

SHPT có nghĩa “Spiritual Hierarchy Publication Trust”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy thác xuất bản hệ thống phân cấp tinh thần”.

SHPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHPT là “Spiritual Hierarchy Publication Trust”.

Một số kiểu SHPT viết tắt khác:
+ Secondary hyperparathyroidism: Cường cận giáp thứ phát.

Post Top Ad