KHCO3 là gì? Ý nghĩa của từ khco3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

KHCO3 là gì? Ý nghĩa của từ khco3

KHCO3 là gì ?

KHCO3 là “Potassium hydrogen carbonate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KHCO3

KHCO3 có nghĩa “Potassium hydrogen carbonate”, dịch sang tiếng Việt là “Kali hydro cacbonat”.

KHCO3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHCO3 là “Potassium hydrogen carbonate”.

Post Top Ad