ARR là gì? Ý nghĩa của từ arr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

ARR là gì? Ý nghĩa của từ arr

ARR là gì ?

ARR là “Application Request Routing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARR

ARR có nghĩa “Application Request Routing”, dịch sang tiếng Việt là “Định tuyến yêu cầu ứng dụng”.

ARR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARR là “Application Request Routing”.

Một số kiểu ARR viết tắt khác:
+ Average Run Rate: Tốc độ chạy trung bình.
+ Artist’s Resale Right: Quyền bán lại của nghệ sĩ.
+ Aldosterone-to-renin ratio: Tỷ lệ aldosterone trên renin.
+ Alaska Railroad: Đường sắt Alaska.
+ Absolute Risk Reduction: Giảm thiểu rủi ro tuyệt đối.
+ Annual Recurring Revenue: Doanh thu định kỳ hàng năm.
+ American Railroad: Đường sắt Mỹ.
+ American Reform Responsa: Phản ứng cải cách của Mỹ.
+ Associated Road Racers: Các tay đua đường liên kết.
+ Accounting rate of return: Tỷ suất sinh lợi kế toán.
+ Artist's Resale Right: Quyền bán lại của nghệ sĩ.
+ Apparent Retention Rate: Tỷ lệ giữ chân rõ ràng.
+ Antenna Rotation Rates: Tỷ lệ quay của ăng-ten.
+ Address-Range Registers: Đăng ký Dải địa chỉ.
+ Address Recall Register: Đăng ký gọi lại địa chỉ.
+ Automatic Ripcord Release: Tự động phát hành Ripcord.
+ As Response Regulator: Là bộ điều chỉnh phản hồi.
+ Armadillo Repeat Region: Vùng lặp lại Armadillo.
+ Aphanomyces Root Rot: Aphanomyces thối rễ.
+ Australia Reggae Radio: Đài Reggae của Úc.
+ Administration Rules and Regulations: Các Quy tắc và Quy định Quản lý.

Post Top Ad