ASACP là gì? Ý nghĩa của từ asacp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

ASACP là gì? Ý nghĩa của từ asacp

ASACP là gì ?

ASACP là “Association of Sites Advocating Child Protection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASACP

ASACP có nghĩa “Association of Sites Advocating Child Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các trang web vận động bảo vệ trẻ em”.

ASACP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASACP là “Association of Sites Advocating Child Protection”.

Post Top Ad