ASMO là gì? Ý nghĩa của từ asmo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

ASMO là gì? Ý nghĩa của từ asmo

ASMO là gì ?

ASMO là “Asian Science and Mathematics Olympiad” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASMO

ASMO có nghĩa “Asian Science and Mathematics Olympiad”, dịch sang tiếng Việt là “Olympic Toán và Khoa học Châu Á”.

ASMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASMO là “Asian Science and Mathematics Olympiad”.

Một số kiểu ASMO viết tắt khác:
+ Arab Organization for Standardization and Metrology: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Ả Rập.

Post Top Ad